article

การสอบเทียบเครื่องมือวัดสำคัญต่อ มาตรฐาน ในอุตสาหกรรมอย่างไร

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ช่วยรักษาความมั่นใจให้กับผู้ผลิต สอบเทียบเครื่องมือวัด ช่วยรักษาความถูกต้อง แม่นยำ ให้กับเครื่องมือวัดให้ได้ตามมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งการสอบเทียบเครื่องมือวัดนั้น  ควรสอบเทียบกับห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาแล้วเท่านั้น

 

การสอบเทียบเครื่องมือวัดนั้น เป็นตัวช่วยที่จะสร้างความมั่นอกมั่นใจ และความน่าเชื่อถือ ในผลการวัดที่ออกมา ว่ามีความแม่นยำเป็นอย่างมาก ซึ่งมีอยู่มากมายหลายประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับกระบวนการผลิต การทดสอบต่าง ๆ หรือใช้สำหรับการวิเคราะห์

ก่อนนำเครื่องมือวัดออกมาจำหน่ายนั้น ทางโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะมีขั้นตอนหรือการตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องและแม่นยำตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ตามขอบข่ายหรือความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได้ และเมื่อภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการสั่งซื้อเครื่องมือเข้ามา ทางโรงงานอุตสาหกรรมก็จะรับรองผลการตรวจสอบ(inspection certificate) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ใบรับรองผลการสอบเทียบ (calibration certificate) ของเครื่องมือวัดนั้น ๆ มาให้ด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการสั่งซื้อ โดยในใบรับรองผลการตรวจสอบนั้น จะระบุคุณสมบัติเฉพาะต่าง ๆ ของเครื่องมือ เช่น พิสัยการวัด (range) ค่าความละเอียด (resolution) ค่าความถูกต้อง (accuracy) และสภาวะแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นที่เครื่องมือสามารถทำงานได้ เป็นต้น

หากได้นำเครื่องมือไปใช้งานได้ในระยะหนึ่งแล้ว อายุของส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องมือวัด ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น อาจเกิดจากกสาเหตุจากการ Drift หรือ การลอยเลื่อน (มอก. 235 เล่ม 14) ) หมายถึง การแปรผันอย่างช้า ๆ ตามเวลาของลักษณะทางมาตรวิทยาเครื่องมือวัด อาจเกิดจากสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ได้เช่น อุณหภูมิไฟฟ้า เคมี เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การใช้เครื่องมือวัดนั้น ย่อมเกิดการเสื่อมสภาพของเครื่องมือวัดได้ สาเหตุนั้นอาจเกิดได้จาก การใช้งานและการบำรุงรักษาซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องมือวัดที่เคยมีความถูกต้องและแม่นยำนั้น อาจมีการบอกค่าที่คลาดเคลื่อนไปจากเดิม ทำให้ผลการวัดนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือ หากนำเครื่องมือวัดไปใช้งาน ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพและกระบวนการผลิตอย่างแน่นอน

การเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือวัด (Drift) นั้น เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือกำจัดได้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการตรวจพบและแก้ไขได้ผ่านกระบวนการสอบเทียบ โดยใช้มาตรฐานการวัด ที่สามารถสอบกลับได้สู่มาตรฐานแห่งชาติ เพื่อสอบเทียบเครื่องมือวัดต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ให้เกิดความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น